Блог школи французької мови Côte d'Azur
La langue française

Verbes de noms de cause

Verbes de noms de cause, de conséquence et de but

Дієслова причини, наслідку та ціліVerbes courants / Варіанти поширених дієслів1. Causer, provoquer, entraîner, occasionner, déclencher, donner, débaucher sur, conduire à,mener à , amener à (Група дієслів, яка показує причину чогось: Викликати, спровокувати, призвести до чогось). Être cause de / Бути причиною:


 • La pluie a causé des inondations | Дощ викликав повінь

 • L’explosion d’un pétard a provoqué la panique | Вибух петардивикликав паніку

 • La dispute mène aux problèmes | Сварка призводить до проблем


2. Donner naissance à, engendrer, généré, créer, susciter, produce, permettre - (Група дієслів, яка показує початок , зародження чогось: Покласти початок, породжувати, генерувати, створювати, виробляти, забезпечувати, дозволити). Faire naître / Започаткувати:


 • La guerre engendre la misère | Війна породжує нещастя

 • La violence donne naissance aux souffrances | Насильство породжує страждання

 • L’incident à la frontière a produit la guerre | Інцидент на кордоні породив війну


3. Provenir de, résulter de, découler de, dériver de, relever de, dépendre de, être responsable de, s'expliquer par, être dû(e) à - (Група дієслів, що показує етимологію, походження чогось: Походить, випливати з, виникати, «витікати» з, ставитися, залежати, бути відповідальним, пояснюватися, бути обумовленим). Avoir pour origine / Мати походження:


 • Pour de nombreux spécialistes, la disparition des abeilles s’explique par l’emploi de pesticides | На думку багатьох фахівців, зникнення бджіл можна пояснити використанням пестицидів

 • En grande partie, les accidents de la route sont dus à l’alcool | Більшість ДТП відбувається через алкоголь


4. Empêcher de, entraver, contraindre, faire obstacle à, obliger à, pousser à - (Група дієслів, яка показує негативний вплив на щось: Запобігати, перешкоджати, стримувати, перешкоджати, зобов'язувати, підштовхувати). Stimuler de façon negative / Негативно впливати:


 • Cette situation nous empêche de venir | Ця ситуація заважає нам приїхати

 • Cette dispute fait obstacle à la compréhension | Ця сварка є перешкодою для розуміння


5. Stimuler, motiver , favoriser, faciliter, renforcer, encourager à, contribuer à, participer à, inciter à - (Група дієслів, що показує позитивний вплив на щось: Стимулювати, мотивувати, сприяти, сприяти, зміцнювати, заохочувати, сприяти, брати участь, заохочувати ). Stimuler de façon positive / Позитивно впливати:


 • Des manuels illustrés et agréables stimulent l’intérêt des élèves | Ілюстровані та приємні підручники стимулюють інтерес учнів

 • La consommation journalière de fruits renforce le système immunitaire | Щоденне вживання фруктів зміцнює імунну систему


6. Affecter, influencer, modifier, transformer, influer sur, agir sur, avoir un impact sur - (Група дієслів, що показує нейтральний вплив на щось: Впливати, впливати, видозмінювати, трансформувати, впливати, впливати, мати вплив на). Avoir une influence su r / Мати вплив на щось… :


 • On dit que le climat a une influence sur le caractère des populations | Кажуть, що клімат впливає на характер популяцій

 • Cette situation a un impact sur la famille | Ця ситуація впливає на сім’ю


7. Avoir des effets positifs, améliorer, perfectionner, peaufiner - (Група дієслів, яка показує позитивний вплив на щось: Мати позитивні ефекти, покращувати, удосконалювати, удосконалювати). Affecter de façon positive / Позитивно впливати на щось… :


 • Les livres améliorent l'érudition humaine | Книги підвищують ерудицію людини

 • La nature a des effets positifs sur la conscience humaine | Природа позитивно впливає на людську свідомість


8. Atteindre, réaliser, отримати, aboutir à, parvenir à, réussir à, se solder par, se conclure par - (Група дієслів, яка показує позитивний вплив на щось: Досягти, отримати, призвести до отримання, досягти успіху, завершитися чим- то ). Atteindre un but / Досягти чогось позитивного чи негативного:


 • Ils sont parvenus à un accord | Вони домовилися ( вони дійшли розуміння)

 • La tentative des diplomates pour aboutir à une solution pacifique s’est soldée par un échec | Спроба дипломатів досягти мирного рішення закінчилася провалом


9. Confirmer, s’avérer, se vérifier, se révéler (Група дієслів, яка показує підтвердження чогось: Підтвердити, довести, перевірити себе, розкрити себе). Apporter une confirmation / Дати підтвердження:


 • Ces analyses se sont avérées utiles pour l’élaboration du projet | Ці аналізи виявилися корисними для розвитку проекту
Хочете вивчити більше французьких дієслів? Чекаємо вас на наших онлайн заняттях!